فارسی - Farsi

  1. خدمات را به زبان ترجیحی شما ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع خدماتی که ارائه می‌دهیم، لطفاً بین ساعات 8 صبح تا 5 عصر روزهای دوشنبه تا جمعه با شمارۀ 800-737-0617 تماس بگیرید.

 چنانچه پیامی ضبط‌شده شنیدید، لطفاً پیامی حاوی شماره تلفن و زبانی که صحبت می‌کنید بگذارید تا ما همراه با یک مترجم شفاهی با شما تماس بگیریم. افراد یا مشتریان ناشنوا، کم‌شنوا، نابینا و ناشنوا و دچار مشکل در تکلم می‌توانند از طریق ارائه‌دهنده خدمات رله ترجیحی خود، از طریق شماره 360-111-2222 با ما تماس بگیرند.

DSHS چه نوع خدماتی ارائه می‌دهد؟

  •  مزایای غذا، پول نقد، مسکن و پزشکی: 877-501-2233
  • حمایت از کودک: 800-442-5437
  • مراقبت از بزرگ‌سالان: 877-734-6277
  • محافظت از بزرگ‌سالان: 866-363-4276
  • پشتیبانی مرتبط با معلولیت: 800-248-0949
  • بازتوانی شغلی: 800-637-5627

برای اطمینان از اینکه خدمات موردنیازتان را دریافت می‌کنید، ما حضور مترجمان شفاهی را هماهنگ خواهیم کرد تا در برقراری ارتباط با شما به ما کمک کنند، اسناد را ترجمه می‌کنیم، اسناد را با چاپ بزرگ یا خط بریل ارائه می‌کنیم، نسخه‌های صوتی از مطالب کتبی در اختیارتان قرار می‌دهیم و مواردی از این دست به شما ارائه خواهیم داد.

 

عنوان VI قانون حقوق مدنی، DSHS را از تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست یا ملیت بازمی‌دارد. اگر خدمات را به زبان ترجیحی خود درخواست داده باشید و آن‌ها را به این زبان دریافت نکنید، یا احساس می‌کنید DSHS در مورد شما تبعیض قائل شده است، لطفاً با خدمات موکل (Constituent Services) به شماره 800-737-0617 تماس بگیرید یا شکایت خود را به ایمیل iraucomplaints@dshs.wa.gov ارسال نمایید.

همچنین می‌توانید شکایت مبنی بر تبعیض نزد این اداره‌ها طرح کنید:

Washington State Office of the Attorney General (800-551-4636)

Washington State Human Rights Commission (800-233-3247)

U.S. Department of Health and Human Services (800-368-1019)