ਪੰਜਾਬੀ – Punjabi

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪਾਂ (ਵੱਡਾ ਪ੍ ਰਿੰਟ, ਬ੍ਰੇਲ , ਆੱਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਨਿ ਕ) ਵਰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਲ ਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
800-737-0617 ਵਿਕਲਪ 4 (TRS: 711) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।