ትግርኛ - Tigrinya

ከም አስተርጓማይ፣ ብካልዕ ቋንቋታት ዝተዳለዉ ናይ ጽሑፍ ሓበሬታታት፣ ከምኡ’ውን አማራጺ ቅጥዒታት
(ዓቢ ህታም፣ ብራይል፣ ኦዲዮ፣ ቪዲዮ፣ ኤሌክትሮኒክ) ዝኣመሰሉ ናይ ርክብ ሓገዛት ብናጻ ምርካብ ይካኣል እዩ።
ናብ 800-737-0617 ኣማራጺ 4 (TRS፡ 711) ደውሉ።