Tagalog

Nagbibigay ang DSHS ng mga serbisyo sa iyong gustong wika. Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga uri ng mga serbisyong ibinibigay namin, mangyaring tumawag sa 800-737-0617 sa pagitan ng 8 ng umaga at 5 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes.

Kung nakarating ka sa isang recording, mangyaring mag-iwan ng mensahe kasama ang iyong numero ng telepono at ang wikang iyong sinasalita at ibabalik namin ang iyong tawag kasama ang isang interpreter sa linya. Para sa mga kliyente o indibidwal na mahina ang pandinig at may kahirapan sa pagsasalita, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 360-111-2222 sa pamamagitan ng iyong gustong relay provider.

Anong mga uri ng serbisyo ang inaalok ng DSHS?

  • Pagkain, pera, pabahay at mga benepisyong medikal: 877-501-2233
  • Suporta sa bata: 800-442-5437
  • Pangangalaga sa matanda: 877-734-6277
  • Proteksyon sa matanda: 866-363-4276
  • Suporta sa kapansanan: 800-248-0949
  • Bokasyunal na rehabilitasyon: 800-637-5627

 

Upang matiyak na makukuha mo ang mga serbisyong kailangan mo, aayusin namin ang mga interpreter na tutulong para kami ay makipag-usap sa iyo, magsalin ng mga dokumento, magbigay ng mga dokumento sa malalaking print o Braille, magbigay ng mga audio na bersyon ng mga nakasulat na materyales, at higit pa.

 

Ang Title VI ng Civil Rights Act ay nagbabawal sa DSHS na magdiskrimina batay sa lahi, kulay o bansang pinagmulan. Kung humiling ka at hindi nakatanggap ng mga serbisyo sa iyong gustong wika, o sa tingin mo ay may diskriminasyon ang DSHS laban sa iyo, mangyaring makipag-ugnayan sa Constituent Services sa 800-737-0617 o i-email ang iyong reklamo sa iraucomplaints@dshs.wa.gov.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa diskriminasyon sa mga tanggapang ito:

Tanggapan ng Pangunahing Abugado sa Estado ng Washington (800-551-4636)

Komisyon ng Mga karapatang Pantao sa Estado ng Washington (800-233-3247)

U.S. Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao (800-368-1019)