Tiếng Việt – Vietnamese

DSHS cung cấp các dịch vụ trong ngôn ngữ thường dùng của quý vị. Để tìm hiểu thêm về các loại dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, xin gọi 800-902-7878 từ 8 a.m. đến 5 p.m. Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Nếu quý vị được kết nối với hệ thống ghi âm, xin để lại tin nhắn cùng với số điện thoại của quý vị và ngôn ngữ quý vị nói, và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị cùng với một phiên dịch viên trên đường dây. Đối với các thân chủ hoặc cá nhân bị điếc, khó nghe, điếc mù và khó nói, xin liên hệ với chúng tôi theo số 360-111-2222 thông qua nhà cung cấp dịch vụ tiếp âm thường dùng của quý vị.

DSHS cung cấp các loại dịch vụ nào?

  • Các phúc lợi thực phẩm, tiền mặt, nhà ở và y tế: 877-501-2233
  • Cấp dưỡng con: 800-442-5437
  • Chăm sóc người lớn: 877-734-6277
  • Bảo vệ người lớn: 866-363-4276
  • Hỗ trợ tình trạng khuyết tật: 800-248-0949
  • Phục hồi chức năng hướng nghiệp: 800-637-5627

 

Để bảo đảm quý vị nhận được các dịch vụ quý vị cần, chúng tôi sẽ bố trí các phiên dịch viên để giúp chúng tôi giao tiếp với quý vị, dịch tài liệu, cung cấp tài liệu bằng chữ in lớn hoặc chữ nổi Braille, cung cấp các phiên bản âm thanh của tài liệu viết và nhiều hơn.

 

Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền nghiêm cấm DSHS phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, màu da hoặc nguyên quán. Nếu quý vị đã yêu cầu và không nhận được các dịch vụ trong ngôn ngữ thường dùng của mình hoặc quý vị cảm thấy DSHS đã phân biệt đối xử với quý vị, xin liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Lập Hiến theo số 800-737-0617 hoặc email đơn khiếu nại của quý vị đến iraucomplaints@dshs.wa.gov.

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại phân biệt đối xử cho các văn phòng dưới đây:

Washington State Office of the Attorney General (800-551-4636)

Washington State Human Rights Commission (800-233-3247)

U.S. Department of Health and Human Services (800-368-1019).